Estudis previs per a un pla d’usos

Documentació del patrimoni natural i cultural del Massís de l’Ardenya-Cadiretes ATC-Girona (2010)

Marc Normatiu aplicable al massís d’Ardenya – Cadiretes anàlisi i diagnosi GeoServei s.l. (2010)

–  Estudi Socio-econòmic del Massís d’Ardenya-Cadiretes, Eduard Adrobau (2010)

Respon