Estatuts

 

 

 

 

 

CAPÍTOL

I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1

1. El Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes es constitueix com a entitat pública de caràcter associatiu per acomplir les finalitats assenyalades en aquests estatuts.

L’àmbit territorial compren els municipis de Caldes de Malavella, Llagostera, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar i Vidreres.

2. A més de les entitats fundadores, podran formar part del Consorci les altres persones físiques i jurídiques, públiques o privades que, sense ànim de lucre, es trobin interessades en la protecció i gestió del Massís d’Ardenya-Cadiretes.

3. L’àmbit territorial d’actuació compren l’espai definit pel Pla d’Espais Naturals d’Interès Natural (PEIN) del Massís d’Ardenya-Cadiretes i els àmbits d’influència dels municipis que pertanyin al Consorci.

4. El Consorci es constitueix per un temps indefinit.

ARTICLE 2

L’entitat consorciada té el nom de Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes i gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.

ARTICLE 3

El Consorci té el seu domicili al Centre Cívic Municipal de Vidreres (C/Orient 122). La seu podrà ser modificada pel propi Consell entre els representants de les entitats consorciades.

Les reunions poden tenir lloc a les cases consistorials de qualsevol dels municipis, o entitats consorciades.

ARTICLE 4

Són finalitats del Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes:

a) Vetllar per una gestió sostenible i pel manteniment de tots els valors naturals, culturals i paisatgístics del seu àmbit d’actuació.

b) Proposar, encarregar i desenvolupar propostes de gestió per millorar i preservar aquest territori.

c) Regular i reconduir les activitats lúdiques i de tota mena que es desenvolupen a la zona de referència.

d) Potenciar l’atractiu ambiental.

e) Coordinar les diferents actuacions que es duguin a terme .

f) Promoció d’aquest espai.

g) Qualsevol altre que els membres de l’Assemblea General considerin oportuns.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

ARTICLE 5

Són òrgans de govern i gestió del Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes: el Consell, el president, el vicepresident i el gerent.

ARTICLE 6

El Consell constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent:

a) El President, que serà elegit pel propi Consell entre els representants de les entitats consorciades.

b) El Vicepresident, que serà elegit també pel propi Consell entre els representants de les entitats consorciades.

c) Consellers: un representant de cada entitat consorciada.

d) El gerent.

ARTICLE 7

Són atribucions del Consell:

a) Elegir el President i el Vicepresident.

b) Nomenar el gerent.

c) Elegir el secretari~interventor i el tresorer.

d) Aprovar el pressupost, i també les seves modificacions i liquidacions.

e) Adquirir i alienar béns i drets del Consorci.

f) Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests estatuts.

g) Aprovar el compte anual.

h) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci.

i) Modificar els estatuts.

j) Aprovar ordenances fiscals per a la prestació de serveis.

k) Dissoldre el Consorci.

l) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les seves retribucions.

m) Controlar la resta d’òrgans del Consorci.

n) Contractar les obres, els serveis i els subministraments que superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

o) Aprovar el programa d’actuació del Consorci i la memòria anual formulada pel gerent.

p) Aprovar les operacions de crèdit i de tresoreria.

q) Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci.

r) Les que no estiguin assignades expressament a cap altre òrgan de govern.

ARTICLE 8

Són atribucions del president:

a) Representar el Consorci.

b) Redactar l’ordre del dia, convocar, presidir i aixecar les sessions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.

c) Ordenar la publicació dels acords del Consorci.

d) Exercir la direcció superior del personal.

e) Nomenar, contractar, separar i sancionar el personal del Consorci.

f) Elaborar i executar el pressupost dintre dels límits que li marquen aquests estatuts.

g) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.

h) Aprovar la contractació d’obres i serveis que no ultrapassin l’import del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

i) Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions que no superin individualment el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

j) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres del Consorci.

k) Ordenar el pagament de totes les obligacions prèviament reconegudes.

ARTICLE 9

Són atribucions del Vicepresident:

a) Substituir el president en la totalitat de les seves funcions, en cas de vacant, absència o malaltia que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.

b) Aquelles atribucions que expressament li delegui el President o el Consell.

ARTICLE 10

El gerent del Consorci assumeix la direcció amb les competències següents:

a) Executar els acords del Consell i del president.

b) Organitzar i supervisar els serveis.

c) Elaborar el programa d’actuació i formular la memòria de la labor realitzada a cada exercici econòmic.

d) Proposar un pla anual d’actuacions.

e) Assumir la representació del Consorci en les funcions externes de caràcter tècnic (autorització de la sortida temporal dels fons conservats, etc.).

f) Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot.

g) Les altres que el Consell o el President li encarreguin.

CAPÍTOL III. FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC

ARTICLE 11

1. El Consell celebrarà sessions ordinàries amb la periodicitat que estableixi el propi Consell i sessions extraordinàries quan ho requereixi el president o ho demani la quarta part, al menys, dels Consellers.

2. La convocatòria de les sessions, a la qual s’acompanyarà l’ordre del dia de la sessió, serà notificada als Consellers amb una antelació mínima de dos dies hàbils, excepte les sessions urgents.

ARTICLE 12

1. Per la vàlida celebració de les sessions serà necessària la presència de la majoria absoluta dels membres del Consell en primera convocatòria i un mínim de tres membres en segona convocatòria una hora més tard.

2. Els assumptes s’aprovaran per majoria simple dels presents, i els empats els decidirà el President amb el vot de qualitat.

3. Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell per l’adopció d’acords en les següents matèries:

a) Modificació dels Estatuts.

b) La contractació d’operacions de crèdit.

c) El nomenament de President i Gerent.

d) La dissolució del Consorci.

ARTICLE 13

1. En tot el que no està previst en els articles anteriors quant al funcionament del Consell, regiran les disposicions de règim local que regulen el funcionament del Ple dels Ajuntaments.

2. Quant al procediment, el Consorci es regirà per la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i per la legislació estatal sobre Procediment Administratiu Comú.

ARTICLE 14

Contra els acords del Consell i resolucions del President que posen fi a la via administrativa, els interessats podran, previ recurs de reposició en els casos que procedeixi, exercir les accions que corresponguin davant la jurisdicció competent.

CAPÍTOL IV. PERSONAL

ARTICLE 15

1. El Consorci comptarà amb un secretari~interventor i un tresorer, que han d’assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell. Aquests llocs de treball s’han de cobrir amb funcionaris que exerceixin les seves funcions en algun dels ens consorciats. Aquests funcionaris no caldrà que tinguin la condició de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

2. Les funcions del secretari~interventor i el tresorer són les previstes en la legislació reguladora del funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

ARTICLE 16

Pel desenvolupament de la resta de funcions administratives del Consorci, a més dels càrrecs anteriors, el Consell a través de la plantilla de personal determinarà els llocs de treball necessaris i el sistema de provisió.

CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

ARTICLE 17

El règim econòmic i financer del Consorci és el que estableix la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics.

ARTICLE 18

Per acomplir els seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents:

a) Aportacions dels ens consorciats.

b) Rendiments dels seus béns i serveis.

c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.

d) Operacions de crèdit.

ARTICLE 19

Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les despeses i les adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del Consorci.

Les aportacions dels municipis es fixaran al pressupost anual proporcionalment a la seva superfície dins de l’àmbit del PEIN i a la seva població.

Es fixa la quantia de 1.000 euros en concepte d’aportació inicial única.

ARTICLE 20

Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per part dels ens consorciats o modificació dels percentatges assenyalats per a les aportacions ordinàries, han de ser ratificats per cadascun dels ens que hi resultin obligats.

ARTICLE 21

1. El Consorci elaborarà un pressupost anual que constituirà l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer i dels drets que prevegi liquidar durant l’exercici, que coincidirà amb l’any natural.

2. El pressupost s’elaborarà i aprovarà seguint l’estructura i normativa que reguladora dels pressupostos de les entitats locals.

CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI.

ARTICLE 22

La modificació d’aquests estatuts ha de ser aprovada pel Consell del Consorci i posteriorment ratificada per totes les entitats consorciades, amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.

ARTICLE 23

La dissolució del Consorci es pot produir:

a) Per una disposició legal.

b) Per la impossibilitat d’acomplir les seves finalitats.

c) Per un acord del Consell.

ARTICLE 24

1. L’acord del Consell sobre la dissolució del Consorci especificarà la forma de liquidar l’actiu i el passiu i de revertir les obres o instal•lacions a les entitats consorciades, basant-se en la ponderació dels criteris de preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la duració del Consorci.

2. Així mateix, l’acord de dissolució haurà de determinar la destinació del personal del Consorci a les plantilles corresponents dels ens consorciats.

ARTICLE 25

Els ens consorciats, amb un preavís de sis mesos, poden separar-se del Consorci sempre que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions amb aquest i garanteixin els compromisos que hi hagi pendents.

Disposició final

En tot allò no previst en aquests Estatuts s’aplicarà la normativa sobre Règim Local vigent a Catalunya.

Respon